Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2016 06Iusse List
LUO Sheng-hu1,2,WU Yong-ping2,3,ZHANG Jia-fan1,2 [Abstract]View(2708) [ HTML ]
XU Man-gui1,CAO Yan-jun1,ZHANG Peng2, ZHANG Hong-liang2,XU Jing-cang2 [Abstract]View(2087) [ HTML ]
JIA Qi-lin1,WU Zheng2,3,SHEN Hu4,LIU Meng2 [Abstract]View(1845) [ HTML ]
GU Shuan-cheng1,HUANG Rong-bin1,SU Pei-li1, DING Xiao1,2,LI Ang1 [Abstract]View(2166) [ HTML ]
LIU Ya,BAI Guo-liang,GUO Jin-feng,WANG Peng [Abstract]View(1879) [ HTML ]
ZHANG Qiang-hua1,2,HOU En-ke1,LI Huan-tong1, ZHANG Fa-de2,JU Qi2 [Abstract]View(1960) [ HTML ]
WANG Sheng-quan,WU Pei,FAN Min,SUN Jian-feng,WU Zhong-shan [Abstract]View(1895) [ HTML ]
ZHANG Meng-ting1,2,LI Wen-hou1,2,BAI Jin-li1,2,ZHANG Qian1,2,LI Zong-lin3 [Abstract]View(2272) [ HTML ]
YAO Wan-qiang,LIN Xiao-hu,MA Fei,XUE Bei [Abstract]View(1850) [ HTML ]
ZHANG Yi-shu,MA Hong-wei,WANG Xing,WANG Hao-tian [Abstract]View(2020) [ HTML ]
CHEN Xian,HOU Yuan-bin,SONG Bo-you,LI Dong [Abstract]View(1767) [ HTML ]
WANG Shu-qi1,JI Cai2,LIU Shu-lin3 [Abstract]View(1968) [ HTML ]
WANG Yu-zhe [Abstract]View(1827) [ HTML ]