Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2014 06Iusse List
YANG Geng-she,TIAN Jun-feng,YE Wan-jun [Abstract]View(1287) [ HTML ]
WU Yong-ping,XIE Pan-shi, WANG Hong-wei,REN Shi-guang [Abstract]View(1215) [ HTML ]
LAI Xing-ping1,2,LIU Xiao-ming1,2,Cao Jian-tao1,2,SUN Huan1,2 [Abstract]View(1200) [ HTML ]
CHAI Jing1,2,ZHANG Liang1,CAO Jing-qiang1,YANG Lei-lei1,ZHANG Li-hua3 [Abstract]View(1277) [ HTML ]
DENG Guang-zhe1,WANG You-xi1,2 [Abstract]View(1320) [ HTML ]
LV Zhao-hai1,2,LAI Xing-ping1,3,LAI Hong-xiang1,2,DING Zi-wei1,3,LIU Biao1,3 [Abstract]View(1243) [ HTML ]
YANG Zhan-she,MA Xian-min [Abstract]View(1265) [ HTML ]
SUN Yi-zhen1,JI Xiao-di1,ZHANG Jing-tao2 [Abstract]View(1202) [ HTML ]
FAN Tingª²ting1£¬ZHOU Xiaoª²hu2,GAO Jie3,ZHAO Weiª²bo4 [Abstract]View(1511) [ HTML ]
CAO Hongª²xia£¬WANG Nianª²xi£¬QIANG Juan£¬WU Haiª²yan£¬SHANG Ting [Abstract]View(1170) [ HTML ]
HU Guiª²lin£¬FENG Xiaoª²long£¬LI Dan£¬YANG Wenª²jun£¬ LI Yongª²feng£¬CAO Li£¬DANG Zhouª²tao£¬GAO Yueª²gang [Abstract]View(1510) [ HTML ]
WANG Jun1£¬WANG Kun2£¬CUI Hongª²zhuang1£¬WANG Jinª²duo1£¬ZHAO Haiª²hua1£¬CHEN Jinª²yan1 [Abstract]View(1196) [ HTML ]
SHE Yuª²wei1,ZHU Shiª²jun1,ZHU Pengª²yu2,DANG Zhouª²tao3, TANG Xuª²lei2,YANG Weiª²lei3,HU Guiª²lin3 [Abstract]View(1796) [ HTML ]
ZHANG Bingª²qiang1,LUO Shengª²hu2,CAO Haiª²bo2,GUI Gang1,LI Xinª²long1 [Abstract]View(1297) [ HTML ]