Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2018 04Iusse List
SI Hu1,2,ZHAO Jian-nan1,2,HU Qian-ting1,2 [Abstract]View(794) [ HTML ]
DENG Jun1,2,CHEN Wei-le1,2,XIAO Yang1,2,LV Hui-fei1,2,WANG Cai-ping1,2 [Abstract]View(1021) [ HTML ]
WEN Hu1,2,FAN Shi-xing1,2,MA Li,GUO Jun1,2,WEI Gao-ming1,2,HAO Jian-chi1,2 [Abstract]View(736) [ HTML ]
QU Jiao1,2,DENG Jun1,2,WANG Qiu-hong1,2,WANG Cai-ping1,2 [Abstract]View(781) [ HTML ]
LIU Lang1,2,ZHU Chao1,2,CHEN Guo-long3,XIN Jie1,2,FANG Zhi-yu1,2 [Abstract]View(670) [ HTML ]
LAI Xing-ping1,2,3,LIU Jian-ning1,CUI Feng1,LIU Jin-ji4,MENG Ping-yuan1,LIU Hui1,CAO Jian-tao1 [Abstract]View(889) [ HTML ]
ZHANG Jie1,2,YANG Tao1,2,SUO Yong-lu1,2,SUN Yao1,2,CAI Wei-shan1,2,LIU Qing-zhou1,2 [Abstract]View(855) [ HTML ]
XUE Zhen-nian1,CHEN Guo-long2,KONG Wei-kang3,WANG Zhi-Feng3,ZHANG Zhong1,2 [Abstract]View(920) [ HTML ]
WANG Ya-chao1,2,WEI Zi-qi1,WANG Cai-ping1,2,SONG Jia-jia1,2 [Abstract]View(796) [ HTML ]
ZHAO Jing-yu1,2,ZHANG Yan-ni1,2,SONG Jia-jia1,2,WANG Kai1,2 [Abstract]View(776) [ HTML ]
XU Man-gui1,HOU Qin-yuan1,ZHOU Shan-lin1,ZHANG Shuai1,REN Yan-bin2 [Abstract]View(940) [ HTML ]
LI Ya-ting1,LI Dan2,SHANG You-zhan2,WU Xiao-bin1,LI Hai-fei2 ,LI Xiao-feng2,LI Hao2 [Abstract]View(735) [ HTML ]
WU Mou-da1,WANG Jian-hui1,HOU En-ke2,WU Ji-duo1,HAO Bao-li1 [Abstract]View(848) [ HTML ]
JIANG Lin1,LIU Peng2,SHAN Rui2,LIU Yang3 [Abstract]View(880) [ HTML ]
ZHONG Zhi-dan1,FAN Hao-jie1,LI Peng-hui2 [Abstract]View(857) [ HTML ]
CHEN Han-ming1, JIANG Zhan-hua2,PAN Pei3 [Abstract]View(1028) [ HTML ]
ZHANG Ye,LIU Xiao-pei [Abstract]View(831) [ HTML ]