Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2014 04Iusse List
MA Li1,2,DENG Jun1,WANG Wei-Feng 1,WANG Zhen-ping1,2 [Abstract]View(1174) [ HTML ]
DING Guo-feng1, WANG Su-jian1,XIE Wen-bing2, DENG Zeng-she1, Wang Qi-zhou2 [Abstract]View(1178) [ HTML ]
WANG Zhan-li1 ,LIU Dan2,XU Yuan-hua1,LIN Ke-zhuo1 [Abstract]View(1003) [ HTML ]
WANG Sheng-quan1,QIANG Yu-xia 2,ZHANG Zhao-zhao1, LIANG Xiao-shan1,XUE Long1,LI Xu1 [Abstract]View(1000) [ HTML ]
MEI Hua-ping1,2,CHEN Yu-liang3,GONG Fu-hua1,2,CHEN Kai-yan1,2, LIU Ming-jun1,2,HU Zhi-peng1,2,JI Xuan1,2,NING-Meng1,2 [Abstract]View(1019) [ HTML ]
DING Xue-feng1,KANG Rui2,3,HAN Hui-ping1,LIU Xiao-peng2,3 [Abstract]View(1294) [ HTML ]
WU Nan1,LIU Xin-ju2,ZHANG Tian-jie2 [Abstract]View(1195) [ HTML ]
PENG Ji-chao1,WANG Song-lin2,ZHANG Yun-xun1,YUE Ting1,SONG Yang1 [Abstract]View(1118) [ HTML ]
HA Ben1,2,ZHANG Jin-suo1,2,XU Jian1,2 [Abstract]View(1064) [ HTML ]
ZHANG Cui-lan1,GUO Chen-ye1,XU Yang-cheng2,LIU Tao3,HE Hua4 [Abstract]View(1016) [ HTML ]
CHEN Yang1,Jin Pan2,YAO Jun2 [Abstract]View(1029) [ HTML ]
YANG Zhong-min,LI Ke-yong,LIU Jie,GAO Jia [Abstract]View(962) [ HTML ]