Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2020 01Iusse List
WU Yong-ping1,2,HUANGFU Jing-yu1,2 ,LUO Sheng-hu1,3,WU Yong-qiang4,LIU Bao-heng1,2,LIU Wang-hai1,2 [Abstract]View(308) [ HTML ]
DOI:
LI Shu-gang1,2,CHENG Hao1,,PAN Hong-yu1,2,SONG Shuang1,HAN Ya-wei3 [Abstract]View(227) [ HTML ]
DOI:
DENG Jun1,2,QU Jiao1,2,WANG Qiu-hong1,2,YANG Yu-feng1,2 [Abstract]View(174) [ HTML ]
DOI:
WANG Gui-rong1,2,DONG Chen1,2,DUAN Zhao1,2,MA Jian-quan1,2,TANG Hao1,2 [Abstract]View(617) [ HTML ]
DOI:
LUO Zhen-min1,2,3,4,HAO Miao1,2,3,4,SU Bin1,2,3,4 ,NI Xing1,2,3,4 [Abstract]View(390) [ HTML ]
DOI:
WANG Hong-sheng1,2,ZHAO Yang-yang1,LI Lei1,2,GUO Wei-bin1,2,ZHU Guang-an1,2,XIAO Shuang-shuang1,2 [Abstract]View(171) [ HTML ]
DOI:
DOI:
WU Xuan1,2,3,LAI Xing-ping1,2,3,GUO Jun-bing4,CUI Feng1,2,3,WANG Ze-yang1,2,3,XU Hui-cong1,2,3 [Abstract]View(470) [ HTML ]
DOI:
MA Teng1,2,CHEN Xiao-kun1,2,ZHAI Xiao-wei1,2,BAI Ya-e3,LEI Chang-kui1,2,SONG Bo-bo1,2 [Abstract]View(175) [ HTML ]
DOI:
HU Min-tao1,CAO Han-jiang1,LV Ji-na2,DUAN Guo-qin1,LIU Jian-chang1,WANG Yuan-qing2 [Abstract]View(183) [ HTML ]
DOI:
LU Zhuang1,2,WANG Liang1,2,NIE Lei1,2,GAO Jin1,2 [Abstract]View(374) [ HTML ]
DOI:
TANG Sheng-li1,2,LI Peng-fei1,JIANG Peng-fei1,ZHANG Yu-ping2 [Abstract]View(144) [ HTML ]
DOI:
XUE Xi-cheng,ZHANG Ling-yu,DUAN Zhao [Abstract]View(132) [ HTML ]
DOI:
QIU Ji-sheng,YANG Zhan-lu,GUAN Xiao,XING Min,ZHANG Cheng-hua,QIN Qing [Abstract]View(209) [ HTML ]
DOI:
PANG Chuan-shan1,GAO Hai-jun2,JING Hong-jun3,4,YE Wan-jun3,4,CHEN Fei5 [Abstract]View(147) [ HTML ]
DOI:
MA Tian1,HU Ke1,LI Run-qing1,YAO Chun-jiang1,CHEN Fa-gen1,CHEN Wei-ping1,SONG Chao-jie2,YANG Xiao-ming3,CHENG Hua-cai3 [Abstract]View(268) [ HTML ]
DOI:
JIN Zhi-min,ZHOU Hong-wei,XUE Dong-jie [Abstract]View(177) [ HTML ]
DOI:
WANG Fen1,2,QI Ji1,2,ZHANG Ting-ting1,2,FANG Yuan1,2 [Abstract]View(191) [ HTML ]
DOI:
GUO Li-yu1,LI Yu-si1,WANG Tao1,GENG Guang-po1,GUO Zhao2,LIU Ying1 [Abstract]View(726) [ HTML ]
DOI:
MA Xiong-wei,ZHAO Qing-zhi,YAO Wan-qiang [Abstract]View(180) [ HTML ]
DOI:
NI Yun-feng,SHI Xiao-hong [Abstract]View(944) [ HTML ]
DOI:
LI Kang-le,SHAO Xiao-qiang,PAN Hong-guang,GUO De-feng,ZHANG Run-yang,WEI Jin-yang [Abstract]View(777) [ HTML ]
DOI:
FENG Jian1,SHI Dan-dan2,LUO Xiang-yu1,YE Ou1 [Abstract]View(169) [ HTML ]
DOI: