Home >> Journal of Xi'an University of Science and Technology 2008 01Iusse List
XIAO Jiang REN Fen-hua WANG Jin-an GAO Xi-cai [Abstract]View(262)
YE Wan-jun WANG Gui-rong WEN Nai-ning LI Guo-rong [Abstract]View(461)
JING Feng-guang LIANG Ming HUO Hong FANG Tao [Abstract]View(252)
JIANG You-yi JU Xiao-wen HU Ya-xuan WANG Xiong [Abstract]View(336)
QIU Chun-xia ZHANG Ya-nan [Abstract]View(265)
WANG Bao-bing HAN Jiang-shui [Abstract]View(298)
WU Yan-hai YANG Xiao-zhen WANG Feng [Abstract]View(291)
GAO Rong WANG Zhi-ying SHAO Yuan MENG Xiao-lan ZHAO Qing [Abstract]View(230)
WU Xiao-ming WANG Si-wei LI Yong-qing [Abstract]View(344)
SHANG Mei ZHANG Jin-suo [Abstract]View(239)
YAN Hui-fang TIAN Shui-cheng LI Hong-xia [Abstract]View(350)
ZHU Lian CHEN Chun-lin [Abstract]View(252)
WU Guang-rong LIU Yan-song DONG Xiao-jing [Abstract]View(205)
FU Qiao-feng [Abstract]View(238)
CHEN Min-ge JIAO Zhan-ya AN Xiao-gang [Abstract]View(266)